Home 主頁專題 香港新型冠狀病毒感染最新情況

香港新型冠狀病毒感染最新情況

by Eric Chau

香港新型冠狀病毒感染最新情況

最後更新時間: 2021/05/03
最新疫情簡報

 

死亡個案 確診個案 住院檢查 出院個案

確診個案性別分佈(人數)

5656 6129

確診個案入住醫院分佈(人數)

瑪嘉烈醫院 東區尤德夫人那打素醫院 威爾斯親王醫院 北區醫院 律敦治醫院 基督教聯合醫院 將軍澳醫院 屯門醫院 瑪麗醫院 伊利沙伯醫院 明愛醫院 雅麗氏何妙齡那打素醫院 仁濟醫院 廣華醫院 博愛醫院 北大嶼山醫院
237 180 163 38 74 177 39 189 150 197 23 45 32 27 2 2
最後更新時間: 2021/05/03 (09:11)

 

以上資料來自衛生防護中心,詳情請瀏覽: https://www.coronavirus.gov.hk/chi/index.html

You may also like